ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης ιδρύθηκε, ως επιστημονικό σωματείο, το 2001 με έδρα την Πάτρα. 
Πρώτος πρόεδρός της ήταν οΚαθηγητής Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης και Συγκριτικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Πατρών Σήφης Μπουζάκης.
Σκοποί της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι:
1. η προαγωγή των επιστημών της ιστορίας της εκπαίδευσης και της ιστορικής έρευνας,
2. η διεξαγωγή, η ενίσχυση ερευνών και μελετών που εντάσσονται στο χώρο της ιστορίας της εκπαίδευσης και η προώθηση γενικά της διεθνούς εκπαιδευτικής έρευνας,
3. η μελέτη και επιστημονική ανάλυση των προβλημάτων της ελληνικής εκπαίδευσης και η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής εμπειρίας άλλων χωρών ή των πορισμάτων διεθνών εκπαιδευτικών ερευνών και μελετών, προς όφελος της ελληνικής εκπαίδευσης με σκοπό τη διαμόρφωση εναλλακτικών προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής,
4. η ανάπτυξη συνεργασίας με ξένα, συναφή προς το σωματείο, επιστημονικά ιδρύματα και η από κοινού με αυτά διεξαγωγή ερευνών, συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων,
5. η πραγματοποίηση σεμιναρίων, συμποσίων και συνεδρίων για θέματα της ιστορίας της εκπαίδευσης και ιστορικής έρευνας τα οποία θα απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε όλους όσους ενδιαφέρονται για εκπαιδευτικά θέματα
6. η έκδοση ειδικού επιστημονικού περιοδικού καθώς και άλλων πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών σχετικών με τους σκοπούς του σωματείου.
Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε Ιδρυτικά, Τακτικά, Αντεπιστέλλοντα και Επίτιμα. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν 34. Σήμερα η Εταιρεία αριθμεί πάνω από 160 μέλη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει εκδώσει δεκατέσσερα τεύχη του περιοδικού της και έχει πραγματοποιήσει ημερίδες σχετικές με το σκοπό της ίδρυσής της.
Τα όργανα διοίκησης και λειτουργίας του σωματείου είναι: η Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για θητεία δύο χρόνων.

800pxadamscornerschulhaus2